Advertisement

hZimp10 is an androgen receptor co‐activator and forms a complex with SUMO‐1 at replication foci

Manju Sharma, Xiaoyu Li, Yuzhuo Wang, Mark Zarnegar, Chun‐Yin Huang, Jorma J. Palvimo, Bing Lim, Zijie Sun